Meie maja

2005. aastal avati taas Kopli Lasteaed, mis läbis ulatusliku uuenduskuuri ja muutis meie mudilaste lossi tõeliseks kalliskiviks. Meie lasteaed on asutatud 1918. aastal ja Tallinna linnavalitsuse eestvedamisel sai lasteaed 1928. aastal endale uue hoone, mis oli esimene selletaoline spetsiaalselt lastele mõeldud ehitus Eesti Vabariigis. Hoone on projekteeritud lapsesõbralikult, mistõttu ka tänasel päeval tunnevad lapsed ennast majas hästi. Hoonet ümbritseb põlispuudega suur õueala, kus saavad lapsed turvaliselt mängida ja samas on suurepärased võimalused õppe-kasvatustöö läbiviimiseks. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ja toetada seda. Kaunis ümbrus ja arhitektuurselt suurepärane lasteaiahoone on soodne eeltingimus lastes kunstimeele arendamiseks. Lasteaias toimub süvendatult kunstiõpetus, mille eesmärgiks on lastes enam arendada ilumeelt, süvendada vaatlusoskust, ergutada loovat mõtlemist.

VISIOON

Kopli Lasteaed on turvaline õppe- ja kasvatusasutus, kus on loodud kõik võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav, avara mõttelaadiga ja keskkonda väärtustav.

 

MISSIOON Kopli Lasteaia missiooniks on koostöös lapsevanemaga hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • HOOLIVUS – märkame ja aitame igapäev nii suurt kui väikest.
  • ISESEISVUS – oskame mõelda, otsustada, valida, luua ja tegutseda laste heaolu ja huvidest lähtuvalt.
  • USALDUS – loome kindlustunnet toetades igaüht oma parima kompetentsusega.
  • VIISAKUS – oleme oma käitumisega eeskujuks lastele.
  • SÕBRALIKKUS – oskame koos mängida ja koostööd teha.
  • AUSUS – julgeme väljendada tõde ja loovust.
  • TÄNULIKKUS – väärtustame ennast ja teisi.