Kodukord

KODUKORD
Kinnitatud
Kopli Lasteaia hoolekogu
18.05.2015 Protokoll nr 2

1.Üldsätted

1.1.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.   Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.   Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Järgi tulla mitte hiljem kui 18.45, et jõuda laps riietada ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.

2.2.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Alates sellest hetkest, kui vanemale on laps üle antud, on lapsevanem lapse eest vastutav.

2.3.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.4.   Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.   Vanemate kontaktandmete muutumisel teavitada sellest rühmaõpetajat.

2.6.   Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.

2.7.   Lasteaeda lõpetavate laste ( kooliminejad, lahkujad) vanemad kirjutavad direktorile avalduse, kuhu on fikseeritud lasteaias käimise viimane päev ja tasutakse lasteaiamaks käidud päevade eest.

2.8.   Lapse haigestumisel või puudumisel muudel põhjustel teavitada sellest rühma õpetajat või juhtkonda telefonil 662 5913 või e-mailil info@kopli.edu.ee

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Soovitame riide ja jalanõud markeerida.

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.Pidulike ürituste korral panna lapsele selga vastav riietus.

3.12.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba. Autot mitte parkida kaubavärava ette.

4.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10.     Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma õpetajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.11.     Erimeelsused püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai.

4.12.     Kuna lasteaial puudub liiklusväljak kergliiklusvahenditega ( jalgrattad, tõukeattad jne). Sõitmiseks ja nende hoidmiseks on kergliiklusvahenditega lasteaia territooriumil sõitmine keelatud. Lasteasutuses ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, lapsevankreid ja turvatoole.

5. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine

5.1. Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, milles laps osaleb.

5.2. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti edastatud arvele. Võimalusel sõlmib vanem arve tasumiseks püsimakselepingu (soovitatav). Vanem annab koheselt teada probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel lasteasutuse direktorile.

5.3. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.

5.4. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

5.5. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

5.6. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

6. Muud sätted

6.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaial on õigus keelata mobiiltelefonide ja/või elektrooniliste mängude toomine lasteaeda.

6.2. Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias (nt. rühma ja/või lasteaia Facebooki konto) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (kirjalikult). Väljaspool lasteaeda meedias avaldatavate fotode ja videote tegemiseks ning avaldamiseks sõlmitakse vanemaga täiendav kirjalik kokkulepe.

6.3. Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Lasteaed ei võta vastutust, kui vanem (või vanema poolt volitatud isik) ei ole lasteasutusele esitatud kontaktandmetel kättesaadav.