Kodukord

Kinnitanud Kopli Lasteaia hoolekogu 28.09.2020 protokoll nr. 3  otsus 3

Üldsätted

1.1. Kopli Lasteaia (edaspidi lasteaia) kodukorra on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 2 lõike 1 alusel lasteaia hoolekogu (28.09.2020 protokoll nr. 3 otsus 4).

1.2. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, sellest lähtuvast Kopli Lasteaia õppekavast ning kehtivatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.

1.3. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma töötajalt. Rühmas käitumise reegleid tutvustatakse lapsevanematele esimesel lastevanemate koosolekul.

2.2. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt kokkulepitud isikule.

2.3. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (nt. õppeaasta alguses, igapäevaselt jooksvalt e-posti teel vm.). Laps peab kokkulepitud isikut tundma.

2.4. Vanem arvestab, et lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitatav, sest häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetegevuselt kõrvale. Kui õppetegevus on lapse tulekuks alanud, tuleb lapsevanemal koos lapsega oodata selle lõppemiseni.

2.5. Vanem teavitab rühma e-posti aadressile ja/või -telefonile ja/või ELIIS.ee rühmapäevikus hiljemalt kella 9.00, kui laps on haigestunud või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Võimalusel teatab lapsevanem ka lapse hiljem tulemisest.

2.6. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 18.45. Lasteasutus suletakse kell 19.00. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteasutus suletud.

2.7. Juhul, kui laps läheb lasteaiakaaslasele õhtul külla ja lahkub lasteaiast mitte oma vanemaga, peab rühmaõpetajaid olema teavitatud vanematevahelisest kokkuleppest päeva I pooles kirjalikult (nt. e-posti teel).

2.8. Kui lapsevanem tuleb lapsele järele, lahkutakse koos lapsega lasteaiast esimesel võimalusel (v.a. juhul, kui vesteldakse õpetajaga). Lapsevanem arvestab, et lapsele järele tulles läheb vastutus lasteaia töötajalt üle temale.

2.9. Lapsevanem täidab lasteaia territooriumil viibides lasteaias kehtivaid ohutusreegleid, nt. Ei tõsta last üle aia, tuletõrjeredelile, mängumaja katusele, aknalauale, kapi peale, puu otsa ning ei õpeta selgeks jalgvärava avamist riivi või numbrikoodi abil.

2.10. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.11. Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt kirjalikult teavitamata isikutele ja/või narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.

2.12. Lasteaial on õigus kutsuda lapsevanem lapsele järele, kui laps ei suuda õpetajate korduvatele korraldustele alluda, rikub korda ja/või ohustab otseselt teiste laste ja töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennastkahjustavalt.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.

3.2. Vanem kasvatab ja arendab last lasteaia igakülgsel kaasabil, sealhulgas osaleb lapsevanemate koosolekutel, nõupidamistel, loengutes ning arenguvestlustes. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse töötajate vahel soodustab lapse arengut.

3.3. Vanemal on õigus kasutada lasteaia koostööpartnerite osutatavaid lisateenuseid teenuse osutajate poolt kehtestatud tingimustel (teatrietendused, huvialaringid, loengud jm. tasulised ja tasuta teenused).

3.4. Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lasteaias on möödunud. Teave edastatakse vahetu vestluse käigus suuliselt.

3.5. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (sh. allergia, toidutalumatus, juhised haigus- või allergianähtude korral tegutsemiseks), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, lapse kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevusi. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend. Juhul, kui lasteaed ei suuda vajalikku eritoitlustust lapsele tagada, toob toidu lapsele lapsevanem.

3.6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.7. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni on laps lasteaia töötaja järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmaabi.

3.8. Lasteasutusse ei lubata haigestunud last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Haiguseks loetakse ka nohu ja köha. Vanem kohustub koheselt korraldama lapse koju viimise, kui laps on jäänud haigeks lasteaias ning lasteaed on vanemale sellest teada andnud. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.9. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Laps ravitakse terveks kodus. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.

4. Riietumine, hügieen ja puhkeaeg

4.1. Lasteasutusse sisenedes pühitakse jalanõud liivast, porist ja lumest. Lapsed, lapsevanemad ninglasteaia personal ei sisene välisjalanõudes ja –välisriietes rühma, need jäetakse rühma esikusse.

4.2. Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt.). Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (sh kamm, tüdrukutel patsikumm, taskurätt või pabertaskurätid).

4.3. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid (paelte- ja nöörideta) jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

4.4. Lapsel on liikumistunni ajal nõutav mugav ja vahetatav riietus (T-särk, lühikesed püksid, retuusid vm). Liikumistegevused saalis toimuvad paljajalu.

4.5. Lapsel on kaasas sobivad ja terved õueriided (k.a. jope- ja saabaste lukud), peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre jt ohtlikke detaile. Lapsel on vanema poolt kaasa pandud vahetusriided kapis (sh vahetuspesu) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

4.6. Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues viibimise kestus sõltub ilmastikutingimustest.

4.7. Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selga panemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.

4.8. Laste üldine puhkeaeg lasteasutuses on ajavahemikus 13.00-15.00. Olenevalt laste vanusest, rühma päevakavast ja lapse individuaalsest puhkeaja vajadusest võimaldatakse lastele sel ajavahemikul pikutamine või päevauni.

4.9. Rühma töötajad ei ärata üldjuhul lapsi uneajal. Vajadusest puhkeajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel.

4.10. Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.

5. Turvalisuse tagamine, ohutus

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi

5.2. Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Erimeelsuste ja probleemide tekkimise korral laste, vanemate, lasteaia töötajate jt. omavahelises suhtlemises teavitatakse kõigepealt rühma töötajaid, õppealajuhatajat, rühma hoolekogu esindajat ja/või direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt. riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning lasteasutuse personali pole lubatud.

5.3. Lastele on seatud hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda ainult koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori, õppealajuhataja või majandusjuhataja loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

5.4. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud. Lapsevanem informeerib lasteasutuse töötajat võimaliku tekkinud kahtluse korral.

5.5. Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

5.6. Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel jalgvärava ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus.

5.7. Lasteasutuse õueala tohivad motoriseeritud liiklusvahendid kasutada vaid laste lasteasutusse toomiseks ja lasteasutusest viimiseks (va. lasteasutust teenindavad transpordivahendid), tagades seejuures laste turvalisuse, ohutuse ja lugupidamise teiste liiklejate ja asutuse külastajate vastu. Lasteaial on õigus eelneva etteteatamiseta sulgeda lasteaia õueala sõiduvahendite sissepääsuks.

5.8. Välisukse  kood edastatakse lapsevanemale. Kood on kasutamiseks ainult täiskasvanutele, lastele turvalisuse tagamiseks koodi selgeks ei õpetata.

5.9. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat ja/või lasteasutuse juhtkonda laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.10. Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat vägivalla- ja/või väärkohtlemise-, hooletusse jätmise (sh äärmuslikud ja ühekülgsed toitumisviisid) tunnusmärkidest lapsel.

5.11. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna lapse või osade lastega tuppa, peavad teised õues olevad töötajad tagama laste turvalisuse õuealal.

5.14. Lasteaia töötaja kasutab tööajal mobiiltelefoni tööülesannete täitmiseks, isiklikud kõned on lubatud erandkorras.

5.15. Lasteasutuse õuealal pole laste ohutuse tagamiseks lubatud sõita jalgrattaga (v.a. eraldi korraldatavad rattapäevad). Lasteaeda tulemiseks ja sealt lahkumiseks on jalgrattaga sõitmine lubatud kohustusliku turvavarustuse ja jalgrattakiivri kasutamisel ning lapsevanema vastutusel. Lasteaed ei vastuta õuealale jäetud (pargitud) jalgrataste ja lapsevankrite eest.

5.16. Lasteaia ruumides ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, lapsevankreid ja turvatoole. Erandjuhtumid lepitakse kokku lasteaia juhtkonna esindajaga (direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja).

6. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine

6.1. Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, milles laps osaleb. Lapse õpetajad, abipersonali ja teised töötajad ning nende tööaja kasutamise (töögraafikud) määrab kindlaks direktor, kaasates selleks õppealajuhataja ja lasteaia meeskonna.

6.2. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti aadressile edastatud arvele. Võimalusel sõlmib vanem arve tasumiseks püsimakselepingu (soovitatav). Vanem annab koheselt teada lasteasutuse direktorile probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel.

6.3. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.

6.4. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

6.5. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

6.6. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

7. Muud sätted

7.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

7.2. Lasteaeda on keelatud tuua mobiiltelefone ja/või elektroonilisi mänge. Välja arvatud haridusrobootika vahendid (ozobot, beebot, lego-wedo, dash jt) lasteaias ja/või rühmas kokkulepitud ajal (nt. mänguasjapäev)

7.3. Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias (nt. rühma ja/või lasteaia Facebooki konto) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (eliisis). Lapsevanem võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks loetakse ühe lapsevanema otsust.

7.4. Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Lasteaed ei võta vastutust, kui vanem (või vanema poolt volitatud isik) ei ole lasteasutusele esitatud kontaktandmetel kättesaadav.