Kopli Lasteaed töötasujuhend

Kinnitatud Kopli Lasteaia direktori 5.oktoober 2020 käskkiri nr 1-1/10

1. ÜLDSÄTTED

  1. Kopli Lasteaia töötajate töötasude määramisel lähtutakse riigi ja Tallinna õigusaktidest.

  1. Töötasujuhend lähtub asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest.

  2. Pedagoogide töötasu määratakse 35 tunni eest seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, teistel töötajatel 40 tunni eest seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

  1. Töötasujuhend sätestab täiendavate töötasude ja toetuste maksmise korra.

  2. Töötasujuhend on avalikult kättesaadav veebilehel.

2. TÖÖTASUD

  1. Töötaja töötasu määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

  2. Pedagoogide töötasu alammäära kinnitab Tallinna Linnavolikogu. (vt. Lisa 1)

  3. Lasteaia mittepedagoogilise personali töötasustamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse määrus töötasu alammäära kehtestamisest ja Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste kohta ( vt. Lisa 2)

  4. Direktori töötasu määrab Tallinna Linnavolikogu

  5. Töötasude määramine ja muutmine saab toimuda lasteaia palgafondi piires või seoses töötasu alammäära muutumisega, kui kehtestatud töötasu osutub madalamaks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatust.

  6. Töölepingus kokkulepitud töötasu tingimusi saab muuta vaid töötaja ja tööandja kirjalikul kokkuleppel.

  7. Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

  8. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

  9. Ülejäänud 10 kalendripäeva eest makstakse kehtiva töötasu alammäära ulatuses.

  10. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

  11. Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks puhkuse algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Puhkusetasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

  12. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos asjaomase arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

  13. Õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Õppepuhkuse tasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

  14. Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu. Haigushüvitise arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu ei vähendata rahvus- ja riigipühade võrra.

  15. Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

  16. Töölepingu lõppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel võetakse aluseks ette puhatud kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

3. TÄIENDAVAD TÖÖTASUD JA PREEMIAD

  1. Töötajatele võib määrata ja maksta asutuse eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires järgmisi tasusid:

   1. lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest – töölepingus või ametijuhendis sätestamata tööülesannete täitmise eest makstav tasu;

   2. individuaalne lisatasu – tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavamast tulemuslikuma töö eest;

   3. asendustasu – ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis;

   4. ületunnitöö eest – ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamises rahas;

   5. preemia – töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise, kauaaegse tööpanuse eest või ühekordse tunnustusena (ergutusena) makstav ühekordne tasu;

   6. tulemustasu – perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav tasu.

  2. Täiendava töötasu või preemia määramisel nimetatakse kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas selle maksmise põhjendus ning periood, mille eest tasu määratakse.

  3. Pedagoogide ja teiste töötajate täiendav tasu kokku kuus võib olla kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärast.

  4. Punktides 3.1.1 -3.1.6 loetletud tasud kuuluvad töötasu hulka ja makstakse välja asutuse palgapäeval

  5. Preemia ja tulemustasu makstakse välja asjaomasele tööperioodile järgneval palgapäeval.

  6. Preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse eelnevalt Haridusametiga.

  7. Direktorile preemia ja tulemustasu määrab Haridusamet.

4. TOETUSED

  1. Kopli Lasteaia töötajatele võib direktori otsusel maksta eelarve-vahendite olemasolul ühekordseid toetusi ning need vormistatakse direktori käskkirjaga.

  2. Toetus- tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega:

   1. lapse sünnitoetus ühe lapse kohta kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast ( edaspidi kuutasu alammäär)

   2. matusetoetus – vanema, abikaasa või lapse surma korral kuni 70% kuutasu alammäärast;

   3. toetus õnnetuse või varguse korral või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi ( töötaja avalduse alusel või vahetu juhi ettepanekul) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses;

   4. toetus töösuhte lõppemisel seoses töötaja surmaga – töötaja lähedasele avalduse alusel makstav toetus töötaja matusekulude osaliseks katmiseks ( näidates käskkirjas toetust saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja pangakonto numbri) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses.

  3. Asutuse juhile makstakse toetust samadel alustel kõigi töötajatega juhi avalduse alusel.

  1. Toetuse maksmine asutuse juhile vormistatakse Haridusameti juhataja käskkirjaga.

5. TÖÖTASU MAKSMISE KORD

  1. Töötasu ja täiendavat töötasu kantakse töötajale määratud pangakontole üks kord kuus.

  2. Kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.

  3. Töötajal on õigus saada koos igakuise töötasuga õiend töötasu ja töötasust kinnipeetud summade kohta.

  4. Töötajate töötasud on konfidentsiaalsed. Andmetele töötasude kohta on juurdepääs direktoril ja raamatupidajal, kellel ei ole õigust töötaja nõusolekuta (v.a. seadusega ettenähtud juhtudel) avalikustada andmeid töötaja töötasu kohta.

6. RAKENDUSSÄTTED

  1. Käesolevat juhendit rakendatakse alates selle jõustumisest.

  2. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht.

  3. Töötasujuhend jõustub 5.10.2020

7. KOOSTAMISE ALUSED

  1. Tallinna Linnavolikogu määrus 05.03.2009 nr 6.

  2. Tallinna Linnapea 07.03.2014 käskkiri nr PO-1/ 51 – Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted.

  3. Vabariigi Valitsuse määrus töötasu alammäära kehtestamise kohta.

  4. Töölepinguseadus

Lisad:

Lisa 1 Pedagoogilise personali töötasu alammäärad

Lisa 2 Mittepedagoogilise personali töötasu alammäärad