Kopli Lasteaed töötasujuhend

KINNITATUD Kopli Lasteaia direktori 01.09. 2010 a käskkirjaga nr 1-2/37 KOPLI LASTEAED TÖÖTASUJUHEND 1.ÜLDSÄTTED

1.1 Lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse seadustest ja õigusaktidest käesoleva  töötasujuhendiga kehtestab Kopli Lasteaed  töötajate töötasustamise alused.
1.2 Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.
1.3 Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.
1.4 Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juhid), muude alade spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis lähtudes asutuse aastaeelarves töötasudeks määratud  summast Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.
1.5 Töötasujuhend sätestab täiendavate tasude maksmise korra.
1.6 Töötasujuhendi muudatused  ja täiendused tehakse vastavalt kõrgemalseisvate organite poolt  vastu võetud seaduste, – määruste ja -korraldustele.

 2. TÖÖTASUMÄÄRAD

2.1 Kopli Lasteaia töötasustamise aluseks on kinnitatud isikkoosseis ja juhendi lisas toodud  töötasumäärad.
2.2 Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.
2.3 Pedagoogide töötasustamine:
2.3.1 Kõrgharidusega pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära.
2.3.2 Keskeriharidusega ja kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi töötasu alammäär on kuni 15% madalam kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast.
2.3.3 Pedagoogile, kes omandas tasemehariduse, toimub töötasu muutmine õppeasutuse lõpetamisele järgneva kalendrikuu 1. päevast.
2.3.4 Pedagoogile, kes läbis atesteerimise ja kellele omistati atesteerimisel pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk, toimub töötasu muutmine atesteerimisele järgneva kalendrikuu 1. päevast.
2.3.5 Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 50% kõrgharidusega pedagoogide töötasu alamäärast.
2.4 Muude alade spetsialistide, tööliste ja abitööliste töötasude aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.
2.5 Töötasumäärade diferentseerimise aluseks on: –          haridus ja kvalifikatsioon, koolitus; –          töö iseloom ja keerukus; –          vastutuse määr.
2.6 Töötasumäära muudetakse poolte kokkuleppel arvestades lasteaiale eraldatud töötasufondi, samuti töötasu alammäära muutmise korral Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu poolt.
2.7 Kopli Lasteaia  personali töötasumäärad on välja toodud lisas 1.

3. TÄIENDAV TÖÖTASU

3.1 Lasteaia direktoril on õigus määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa              piires täiendavat töötasu ületunnitöö ja täiendavate tööülesannete täitmise  eest:
3.1.1 Täiendavate tööülesannete täitmise ja tasustamise aluseks on tööandja ja töötaja omavaheline kokkuleppe.
3.1.2 Täiendavateks tööülesanneteks on töölepingus fikseerimata töökohustused ja tööülesanded.
3.1.3 Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.
3.1.4 Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu
3.1.5 Täiendav töötasu ajutise asendamise  eest makstakse koefitsiendiga 1,5, maksmise aluseks on pedagoogidel tarifitseeritud töötasu ning tehnilisel personalil töötajate töötasumäär.
3.2 Täiendava töötasu või preemia määramisel näidatakse, milliste tööülesannete täitmise  eest on täiendav töötasu või preemia määratud.
3.3 Õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse tasu vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

 4. TOETUSED, PREEMIAD

4.1 Eelarveliste vahendite olemasolul makstakse töötajatele alljärgnevaid ühekordseid toetusi ja preemiad:
4.1.1 Preemia individuaalse tööalase edukuse eest (osalemine töörühmades, komisjonides, ülelinnalistel üritustel, jne) – hoolekogu või pedagoogilise         nõukogu ettepanekul kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärast.
4.1.2 Lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) – kuni 160 eurot.
4.1.3 Matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 200 eurot.
4.1.4 Toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab    materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) – kuni Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses, arvestades iga konkreetset juhtumit eraldi.
4.1.5 Töötajale preemia, nõutavamast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramine kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.

 5. TÖÖTASU, TÄIENDAVA TÖÖTASUDE, TOETUSTE MAKSMISE KORD

5.1 Töötasu makstakse üks kord kuus töötaja pangaarvele iga kuu 5ndal kuupäeval.
5.2 Kui töötasupäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse töötasupäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.
5.3 Töötasu maksmise aluseks on tööajaarvestuse tabel ja direktori käskkirjad.
5.4 Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori poolt kinnitatud puhkuste ajakava ning puhkusetasu maksab tööandja töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.
5.5 Täiendava töötasude, toetuste, preemiate maksmise aluseks on tööandja ja töötaja omavaheline kokkuleppe või direktori käskkiri.

KÄSKKIRI                                             Tallinn                                                                         5.08 2019 nr 1- 1/7      Koosseisunimestiku kinnitamine   Lähtuvalt  Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg1 ja Kopli Lasteaia   põhimääruse §11 punktidest 1,2   Kinnitan Kopli Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus-, õppe- ja abipersonali koosseisunimestiku alates 5.august 2019 alljärgnevalt:

direktor                      1,0

õppealajuhataja       1,0

õpetaja                       9,0

aasistent                    1,0

õpetaja abi                5,0

muusikaõpetaja       0,5

liikumisõpetaja       0,5

abitööline                1,0

remonditööline     0,25

üldruumide koristaja  0,25

 

Ametikohti kokku: 19,5

Marika Ärmpalu direktor