Õppe- ja kasvatustegevus

Kopli Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava alusel.

Aasta teema 2020/ 2021 “Kuulamise võlu ja vägi”

KOPLI LASTEAIA 2020/2021. ÕPPEAASTA  ÜLDEESMÄRK:

 • Kopli lasteaias on loodud koostöös  peredega ja meeskonnaga lapsest lähtuv õpiruum eelkooliealistele lastele, teemapõhine õppimine ja õpetamine toetab kõiki õpiprotsessis osalejaid maailma avastamise teel, lõimides erinevaid valdkondi ühtseks tervikuks, arvestades laste eakohast arengut (lapse vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist tausta, terviseseisundit).

Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale, rühma eesmärkidele, arengukavale.

 • Kopli Lasteaia 2020 / 2021 õppeaasta prioriteetideks on:

Õuesõpe – Planeeritud õppetegevus viiakse läbi õues, vähemalt 1x nädalas, teadmised oma lasteaia / kodukoha loodusest, keelest ja kultuurist, taimede kasvatamine, õppekäigud, matkad.

Tervisekasvatus (õpetajate ja laste meelerahu eest hoolitsemine) – lasteaia kollektiivis  on seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps/täiskasvanu on rõõmus ja aktiivne tegutseja.

Kunst – Kunstinäitused 2 x aastas, näidendi lavastamine ja esinemine teistele rühmadele 1x aastas, luuletuste esitamine „Luulelumm“, keraamika huviring,

Keskkonnahoid – Aitame kaasa keskkonnatedlikkuse kasvule, keskkonnaseisundi parandamisele ning säästva arengu põhimõtete arengule.

Õpetaja on suunav, keskkonna looja:

 • lapsel on lasteaiarõõm,
 •  lapsel on positiivsed emotsioonid,
 • laps õpib elulähedastes tegevustes,
 • lapsel on õpihuvi, õpetaja hoiab seda (J. Käis)

VISIOON Kopli Lasteaed on turvaline õppe- ja kasvatusasutus, kus on loodud kõik võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav, avara mõttelaadiga ja keskkonda väärtustav.  

MISSIOON  Kopli Lasteaia missiooniks on koostöös lapsevanemaga hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

 • Kopli Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
 • Koolivalmiduskaardi koostamisest võtavad osa rühmaõpetajad, liikumisõpetaja,  muusikaõpetaja, lapsevanemad.
 • Koolivalmiduskaart on neutraalne ja hinnanguvaba, toetab lapse enesehinnangut, lähtub konkreetsest lapsest, väärtustab tema saavutusi, tunnustab toimetulekut ja arenemist ning positiivseid hoiakuid ja huve, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning valdkonnad, milles laps vajab abi ja toetust.
 • Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkudes.
 • Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.