Õppe- ja kasvatustegevus

 • Kopli Lasteaia õppekava aluseks on Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008.a. määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”.
 • Lasteaia õppekava on aluseks rühma tegevuskava koostamisel, õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel, laste arengu sh koolivalmiduse jälgimisel ja hindamisel, töös erivajadustega lastega, koostöös lapsevanematega ja nende nõustamisel õppe-ja kasvatusküsimustes.
 • Lasteaias toimub õppimine mängulisete tegevuste kaudu lähtuvalt õppe-ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest, sisust ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldusest.
 • Vastavalt Koolieelsete lasteasutuste seadusele (RTI 2010,41,240) väljastab Kopli Lasteaed õppekava läbimise kohta koolivalmiduskaardi.

NÄDALA JOOKSUL TOIMUVAD LÕIMITUD TEGEVUSED:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine

LASTEASUTUSE PÄEVAKAVA

 • 07.00 – 08.50 laste vastuvõtt
 • 08.50 – 09.20 hommikusöök
 • 09.20 – hommikuring, õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues,  mängud toas ja õues, jalutus- ja õppekäigud, matkad
 • 12.00 – 12.25 – 2-3 a laste lõunasöök
 • 12.20 – 12.45 – 3-5 a laste lõunasöök
 • 12.50 – 13.05 – 5-7 a laste lõunasöök
 • 13.30 – 15.00 puhkeaeg; vaikne tegevus
 • 15.00 – 15.30 mänguline vabategevus, individuaalne tegevus, huvitegevus
 • 15.30 – 16.15 õhtuoode
 • 16.15 – 19.00 mänguline vabategevus toas ja õues, individuaalne tegevus, huvitegevus