Õppe- ja kasvatustegevus

Kopli Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava alusel.

KOPLI LASTEAIA 2018/2019. ÕPPEAASTA  ÜLDEESMÄRK:

  • “Koostöös personali ja lastevanematega rakendada õppe – ja kasvatustöös  mõistlikku õpikäsitlust , arvestades lapse arengutaset, vanust ja huvi“ /antud olukorras õige, hea, otstarbekas, asjalik, arukas/

Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale, rühma eesmärkidele, arengukavale.

Põhieesmärk: Laps omandab teadmisi ümbritsevast keskkonnast ise katsetades, uurides, vaadeldes, mõtestades, luues, matkides, meelde jättes, harjutades, mängides.

Kopli Lasteaia 2018 / 2019 õppeaasta prioriteetideks on õuesõpe, tervisekasvatus (õpetajate ja laste meelerahu eest hoolisemine), kunst.

Aasta teema: „ Aja lugu – maja lugu“ – laps väärtustab oma lasteaeda, ajalugu, kultuuri ja loodust.

Õpetaja on suunav, keskkonna looja:

  • lapsel on lasteaiarõõm,
  •  lapsel on positiivsed emotsioonid,
  • laps õpib elulähedastes tegevustes,
  • lapsel on õpihuvi, õpetaja hoiab seda (J. Käis)

VISIOON Kopli Lasteaed on turvaline õppe- ja kasvatusasutus, kus on loodud kõik võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav, avara mõttelaadiga ja keskkonda väärtustav.  

MISSIOON  Kopli Lasteaia missiooniks on koostöös lapsevanemaga hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

  • Kopli Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
  • Koolivalmiduskaardi koostamisest võtavad osa rühmaõpetajad ja  muusikaõpetaja, logopeed, lapsevanemad.
  • Koolivalmiduskaart on neutraalne ja hinnanguvaba, toetab lapse enesehinnangut, lähtub konkreetsest lapsest, väärtustab tema saavutusi, tunnustab toimetulekut ja arenemist ning positiivseid hoiakuid ja huve, toob esile lapse arengu tugevad küljed.
  • Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkudes.
  • Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.