Õppe- ja kasvatustegevus

Kopli Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava alusel.

Aasta teema 2021/ 2022 “Liigume ja loome looduse heaks”

KOPLI LASTEAIA 2021/2022. TEGEVUSSUUNAD: 

  • Oleme teadlikud taaskasutuse võimalustest ja teeme keskkonda säästvaid valikuid õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja loomisel.
  • Tutvume eri liiki kunstiteostega, uute tehnikatega ja omandame uusi töövõtteid, kasutades saadud tedmisi laste kunstitegevuste rikastamisel.
  • Väärtustame keskkonnasäästlikku mõtteviisi kogukonda kaasates (lapsevanemad, teised rühmad, lasteaia töötajad, ümbruskonna asutused).

 

VISIOON Kopli Lasteaed on turvaline õppe- ja kasvatusasutus, kus on loodud kõik võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav, avara mõttelaadiga ja keskkonda väärtustav.  

MISSIOON  Kopli Lasteaia missiooniks on koostöös lapsevanemaga hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

  • Kopli Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
  • Koolivalmiduskaardi koostamisest võtavad osa rühmaõpetajad, liikumisõpetaja,  muusikaõpetaja, lapsevanemad.
  • Koolivalmiduskaart on neutraalne ja hinnanguvaba, toetab lapse enesehinnangut, lähtub konkreetsest lapsest, väärtustab tema saavutusi, tunnustab toimetulekut ja arenemist ning positiivseid hoiakuid ja huve, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning valdkonnad, milles laps vajab abi ja toetust.
  • Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale Tuultepesa rühma lõpetamisel.
  • Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.