Õppe- ja kasvatustegevus

Kopli Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava alusel KOPLI LASTEAIA 2017/2018. ÕPPEAASTA  EESMÄRGID LAPSE VÄÄRTUSHINNANGUTE KUJUNDAMINE

 • empaatia edendamine, ühiste lahenduste otsimine, loov mõtlemine, iseseisvalt otsustamine;
 • lapse headuse edendamine kasvatuses: abivalmidus, heatahtlikus, sallivus, kombekus, sõbralikkus, viisakus, ausus;
 • eesti pärimuskultuuri väärtustamine: toome lasteni eelmiste põlvkondade lugusid, töid ja tegemisi, kombeid ja õpetusi

  LOOVUSE ARENDAMINE LÄBI  ERINEVATE KUNSTILIIKIDE

 • käeline-; muusikaline- ja liikumistegevus; sõna- ja väljenduskunst.

   ÕPIME JA ARENEME MÄNGIDES

 • mängus õpib laps mõistma ümbritsevat maailma, eri olukordi, kogeb tõeliselt ja sügavalt eri tundeid ning õpib nendega toime tulema;                   
 • mängu kaudu areneb lapse fantaasia, väljendsoskus, loovus, mõtlemine, iseseisvus;
 • anname lapsele palju mänguaega, võimaldades mängides omandada uusi teadmisi ja oskuseid.

VISIOON Kopli Lasteaed on turvaline õppe- ja kasvatusasutus, kus on loodud kõik võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav, avara mõttelaadiga ja keskkonda väärtustav.   MISSIOON  Kopli Lasteaia missiooniks on koostöös lapsevanemaga hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.   PÕHIVÄÄRTUSED Hoolivus – hoolime nii suurest kui väikesest inimesest enda kõrval, arvestame temaga ning aitame kui vaja Järjepidevus – toetumine traditsioonidele, uue integreerimine juba hästi toimivaga Kompetentsus – kõikide spetsialistide töökogemused ja professionaalsus toetavad lapsi teadmist  ja oskuste omandamisel Meeskonnatöö – kõik meeskonna liikmed püüdlevad ühiselt püstitatud eesmärkide eduka elluviimise poole Vastutustundlikkus – oleme usaldatavad laste, lastevanemate, üksteise ja lasteaia suhtes, vastutame oma sõnade ja tegude eest Loovus – loome kõigile arengut ja loovust soodustava töö- ja õpikeskkonna   LAPS LÄHEB KOOLI

 • Kopli Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
 • Koolivalmiduskaardi koostamisest võtavad osa rühmaõpetajad ja  muusikaõpetaja, logopeed, lapsevanemad.
 • Koolivalmiduskaart on neutraalne ja hinnanguvaba, toetab lapse enesehinnangut, lähtub konkreetsest lapsest, väärtustab tema saavutusi, tunnustab toimetulekut ja arenemist ning positiivseid hoiakuid ja huve, toob esile lapse arengu tugevad küljed.
 • Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkudes.
 • Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.