09
veebr

Lasteaia suvepuhkus 2015.

Lasteaed on suletud 29.06-02.08.2015.a.

Lapsevanematel, kes antud ajavahemikul vajavad lapsele lasteaiakohta, palun esitada avaldus direktorile hiljemalt 03.aprilliks 2015.a.

09
veebr

Kohatasu muudatus.

Alates 01.jaanuar 2015.a. on vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus 41.34 eurot.

Alus:Tallinna haridusameti juhataja käskkiri 03.jaanuar 2014 nr.1.-2/5

19
dets

Rahulikke pühi!

Soovime Teile imelist aastalõppu ja meeleolukat uue aasta saabumist!

24
nov

DETSEMBRIKUU INFO

03.detsembril 2014.a. kell 17.00

Jõuluootuspidu Kalju Kirikus

16.-18.detsembril 2014.a.

Jõulukohvik “KES ELAB METSA SEES”

17.detsembril 2014.a.  kell 10.00

Jõuluvana külastab Kopli Lasteaeda

23.detsembril ja 31.detsembril 2014.a.

töötab lasteaed kella 16.00-ni.

Alus:Töölepinguseadus.

09
sept

Huviringide ajad muutunud

Austatud lapsevanem!

Huviringide ajad 2014-2015.a. uuendatud.

Registreerimine rühmades ja ringijuhendajate  e-mailidel.

NB! Huviringide täpsemad algusajad selguvad septembrikuu lõpuks (sõltub laste arvust)

29
aug

Vahvat õppeaasta algust

    

“Üks maakoht ilma õunapuu ja lilleaiata

on kui roog ilma soolata või nädal ilma pühapäevata!”

Carl Robert Jakobson

Üks väärikas hoov ja loss koos oma pesade, mänguväljakute, kivide ja viljapuudega, ootab lapsi mängima, kogema, uurima, avastama.

Taas on aeg täita Kopli Lasteaed rõõmsate kilgete, lusti ja naeruga.

Soovime oma lastele, vanematele, töötajatele viljakat ja saagirohket lasteaia aega.

Vahvate uute kohtumisteni!!!

29
aug

Euroopa Liidu URBACT II projekt „GeniUS“

Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel.

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid.

Yorki linn Inglismaal algatas GeniUS mudeli uute ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks, kus parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste uudseid ideid ja häid mõtteid: “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Palume aktiivselt kaasata oma õpetajaid, õpilasi, vanemaid jt. huvigruppe ideede ja mõtete postitamisel, mida saab teha

kuni 10. oktoobrini 2014 foorumis aadressil www.geniustallinn.haridus.ee või saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee .

06
mrts

07. juuli – 01. august 2014 on lasteaed suletud

Lapsevanemad, kes soovivad antud ajavahemikul kohta, (Lasteaed Maasikas, Vasara tn.18) palun kirjutage vabas vormis sooviavaldus Kopli lasteaia direktorile hiljemalt 04. aprilliks 2014.

24
jaan

Teenuste hinnad alatest 01.01.2014

Kopli lasteaia lapse
TOIDUPÄEV
sõimerühmas on   1.28
aiarühmades on    1.41
KOHATASU
Alates 1.jaanuar 2014 on kohatasu ühe lapse kohta 37.63 eurot.
17
sept

AVALIK TEAVE

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kopli Lasteaed töötleb isikute andmeid pöhimäärusega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

 Isikuandmete töötleja on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:
1) seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
2) eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
3) minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
4) kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
5) andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
6) turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
7) individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

 

Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid – puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin

  • Jõustunud kohtulahendid – puuduvad
  • Riigihanked – puuduvad
  • Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutues  Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Tuleohutusjärelevalve õigusaktidon avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt