Kopli Lasteaia hoolekogu

KOPLI LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEIS

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  1. Piret Sooserv – Helmja
  2. Riina Rosin Konnapere
  3. Julia Kruusenberg
  4. Anu Liblik
  5. Triin Toome
  6. Silja Järve – õpetajate eestseisuse esindaja
  7. Uljana Ponomarjova -Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse esindaja