Kopli Lasteaia hoolekogu

KOPLI LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEIS 2022/23 õa

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  1. Piret Sooserv – Helmja – hoolekogu esinaine, Tuultepesa rühma esindaja
  2. Marie Nõgisto – Linnupesa rühma esindaja
  3. Liis Viru – Liivapesa rühme esindaja
  4. Villu Lõhmus – Vetepesa rühma esindaja
  5. Tavo Kangru – Päikesepesa rühma esindaja
  6. Silja Järve – õpetajate esindaja
  7. Kaia Kask -Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse esindaja