05
jaan

VANEMA OSA (KOHATASU)

Written by marika. Posted in Uudised

Tallinna linn tõstab koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra – kohatasu määr tõuseb 1,6 protsendi võrra ehk seniselt 10,6 protsendilt 12,2 protsendile.

Vanemad, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (470€ kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% (376€ kuus), saavad taotleda kuni 80% lasteaiamaksu vabastust.

Alatetes 1. jaanuarist 2017 on osalustasu 57.34 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

Lg 3: Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

Lg 4: Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga